nazənin

nazənin
sif. <fars.> şair. Nazlı, işvəkar, cilvəli; incə və gözəl. Sorma, heç sorma, nazənin Xavər; Məni məhv etdi iztirabü kədər. H. C.. <Gəray:> Günəş öz aləmində seyr edəli; Görməmiş böylə nazənin gözəli. A. Ş.. Doğrusu, belə bir nazənin sənəmin sumkasının boş olmasına insafım yol vermədi. Ə. H.. // İs. mənasında. Ey nazənin, bu gen, geniş dünyada; Namusu əğyarə satmaq nədəndir? Qur.. Bu gün, bayram günü səhni-çəməndə; Gördüm nazəninlər xürrəm oturmuş. Q. Z.. Salon. Qabaq sırada əyləşib bir nazənin; Əynindəki paltarı alışdımyandımdandır. R. R.. // Gözəl, lətif, məlahətli. // Naz və nemət içərisində böyümüş, naz və nemətə alışmış.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nazənin-nazənin — z. İncə incə, nazla. Nazənin nazənin edərsiz avaz; Ruh tazələnir, olur sərəfraz. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazənin — f. 1) nazlı, işvəli; 2) naz nemətə alışmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • naz — is. <fars.> 1. Özünü bəyəndirmək, istətmək məqsədi ilə edilən saxta, süni hərə kət; şivə, işvə, qəmzə. Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q. Z.. <Mirqasım:> Matanda naz və şivə əsla yox idi. Ç.. Naz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazəndə — bax nazənin. Nazəndə dilbər. Nazəndə yar. Nazəndə gözəl. // Şairanə təşbehlərdə. Bu sualı verir mənə nazəndə bahar. S. V.. Məhəbbətim səndə, könlüm səndədir; Bahar nə nazəndə, nə nazəndədir. N. R.. Boz dağları meşə örtdü, sahilləri gül; Bağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ənin — is. <ər.> şair. İnləmə, inilti, zarıltı. Pianinodan həzin bir ənin qalxıb, bağçanın sükutu içində titrəyərək söndü. İ. Ə.. Ceyran baxışlı dilbər, durna gözlü nazənin; Ömründə görməmişdir nə göz yaşı, nə ənin. N. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naz-nəvaziş — bax nəvaziş. <Nadir> ağır və məsul çalışdıqdan sonra gəlib, evdə kimsənin naz nəvazişini, mehriban rəftarını görmədiyini xatırladı. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cənazə — is. <ər.> Kəfənə tutulmuş ölü; meyit. Həcər Mehdinin cənazəsi üstünə düşüb, göz yaşlarını bahar buludu kimi axıdır. «Qaçaq Nəbi». // Tabut. Müəllimənin cənazəsini qoymaq üçün Tərlan dərs otaqlarından birini boşaltdırdı. M. Hüs.. Birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • münasib — sif. <ər.> Uyğun, müvafiq, yaraşan. Sən kimi nazəninə nazənin işlər münasibdir. F.. Çoxdur cahan içrə nazənin dilbər; Özümə münasib yarı istərəm. Qur.. <Zeynal:> Mehriban, özün etiraf edərsən ki, sənin bizdən kənarda qalmağın münasib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətək — is. 1. Paltarın beldən aşağı tərəfə uzanan hissəsi. Paltonun ətəyi uzundur. Pencəyin ətəyini bir qədər qısaltmaq lazımdır. – Sancıb belə nazənin ətəklər; Cəm eyləyəlim gözəl çiçəklər. F.. Dəli Səməd ətəklərini çırpıb, durub getdi və dala baxa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”